English English

Mer om behandlingen

Behandling på Østbytunet består i hovedsak av relasjonsbasert miljøterapi. Det betyr å legge til rette for positiv utvikling og mestring gjennom en strukturert hverdag og relasjon til trygge og tydelige voksne.

Barn som søkes hit strever med å regulere både følelser og atferd fordi de ikke helt vet hvordan de skal gjøre det ennå. Vi er opptatt av barnets mestring, måter å regulere og roe barnet på, sette ord på følelser og handlinger, samt anerkjennelse av barnet som det er. Dette for at barnet bl.a. skal utvikle bedret emosjonsregulering og selvfølelse. Sosial kompetanse bygges gjennom å gi barnet nye, trygge relasjonserfaringer.

Østbytunet implementerer for tiden en forståelses- og behandlingsmodell kalt The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT). NMT bygger på nyere kunnskap om hjernens oppbygning og organisering. Den tar utgangspunkt i at hjernen er oppbygd sekvensielt, hvor de mest basale funksjonene utvikles først, før mer avanserte strukturer. For enkelhetens skyld deler vi hjernen inn i tre deler: sansehjernen, følelses- og relasjonshjernen, og fornuftshjernen. Som i konstruksjonen av hus, er hjernen avhengig av en solid grunnmur for å kunne fungere. Det vil si at basale funksjoner som regulering og håndtering av sanseinntrykk, sult, varme, søvn osv (oppgaver håndtert av sansehjernen) må være på plass for at de mer avanserte strukturene i hjernen (fornuftshjernen) skal fungere best mulig. Dette kan vi alle kjenne igjen ved at det for eksempel er vanskelig å tenke klart og fornuftig dersom man er kjempesulten eller veldig kald. For mange av barna på Østbytunet er sanse- og følelseshjernen uforholdsmessig mye aktiv i forhold til fornuftshjernen. Dette gjør at barna stadig opplever å bli så overveldet av sanseinntrykk eller følelser at de gjør ting uten å tenke seg om eller klare å stoppe seg fra å gjøre dumme ting.

Hjernens utvikling er avhengig av ytre påvirkning og stimulering, og vi vet fra nyere forskning at hjernens utvikling kan påvirkes dersom den stimuleres på riktige måter. Østbytunet gjennomfører derfor en omfattende kartlegging av barnets historie og fungering ved oppstart av behandling, i et forsøk på å identifisere hvilke deler av barnets hjerne som fungerer svakere enn andre, hvilke funksjonsområder barnet strever med og dermed hva slags stimulering akkurat det barnet trenger for å utvikle seg videre.  

Avhengig av denne kartleggingen ønsker vi så å lage en behandlingsplan i samråd med foreldre/omsorgspersoner. Denne behandlingen kan bestå av elementer fra alt fra regelmessig sansestimulering, til intensivt relasjonsarbeid og samtaleterapi. Vi ønsker oss et tettest mulig samarbeid med barnets omsorgspersoner for å prøve å få til at vi møter og stimulerer barnet på likest mulig måte. Forskningen forteller oss at dette er den mest effektive måten å tilrettelegge for barnets utvikling.

Østbytunets enhet for Fagutvikling driver prosjektet «Fra alarm til ro» som har fokus på hvordan redusere alarmreaksjoner og kraftig uro ved å iverksette systemer og handlinger som er ned-regulerende. Fagutviklingsenheten har samarbeid med Bruce Perry i USA og tilbyr undervisning og veiledning i teoribakgrunn samt Østbytunets erfaringer med bruken av NMT.