English English

Behandlingstenkning i miljøterapien

På Østbytunet er det et helhetstilbud basert på oppfølging i skole, miljøterapi og familiearbeid. Behandlingsarbeidet er mestrings- og utviklingsfokusert. Barnets ressurser og muligheter tydeliggjøres. Viktig fokus er hvordan barnet kan ta vare på sine interesser og talenter. - Ikke hvor store barnets vansker er.


Endringsarbeidet tar utgangspunkt i barnets ressurser samt i opparbeiding av et terapeutisk kontaktforhold mellom barnet og voksne på behandlingssenteret. Samarbeidet mellom avdeling, skole og foresatte for å få den best mulige forståelsen av det enkelte barn, er sentralt. Behandlingstilbudet kan være fleksibelt mht antall døgn som barnet overnatter på institusjonen. Østbytunet ivaretar barns behov for langtidsbehandling, og gjennomsnittlig behandlingstid er halvannet til to år. 

Hovedtilbudet er miljøterapeutisk døgntilbud med skole. Barnet er på Østbytunet fra mandag morgen til fredag ca kl 13.00, men har vanligvis ikke mer enn to-tre overnattinger i løpet av uken. På Østbytunet er barnet sammen med andre barn og voksne i et miljø som er tilrettelagt for å gi erfaringer som trengs for positiv endring og utvikling.


Mye voksenkontakt 

En grunnleggende ide, er at det skal være mye voksenkontakt tilgjengelig for barna. Voksne skal hjelpe barna til å erfare nye måter å forholde seg til andre mennesker på, og gi dem hjelp til å tenke nytt om seg selv og om andre. Det legges vekt på å opparbeide et tillits- og kontaktforhold mellom barna og stabile voksne.


Aksepterende og inkluderende holdninger

De voksne skal ha en aksepterende og en ikke-avvisende holdning til barna. Barna skal kjenne seg ønsket og inkludert i institusjonens miljø. Den daglige kontakten med faste og aksepterende voksne ved avdelingene, og med fast lærer ved skolen, gir barnet et kontakt- og tillitsforhold som i seg selv vil innebære ny erfaring og utvikling for barnet. Med utgangspunkt i et godt og trygt kontaktforhold til voksne kan problematiske sider ved barnets væremåte samtales om, og det kan finnes frem til nye måter å samhandle med omgivelsene på, som barnet kan prøve ut. Det er viktig å bygge opp stabilt, trygt selvbilde som alternativ til den usikkerhet og forvirring som ofte har preget barnet


Det legges stor vekt på å få frem barnets ressurser og positive mestring

Kartlegging av barnets interesser og talenter er hovedfokus. Det er viktig å styrke barnets selvtillit gjennom å fremheve deres talenter og spesialinteresser.


Familiesamarbeid

Institusjonen har som en av sine krav at barnets familie skal møte til samtaler ca hver tredje uke, for at tenking omkring barnet skal kunne samordnes mellom institusjonen, familien og barnet selv. Målsetting er også å se på sider ved familiens organisering som kan endres for å gi barnet bedrede utviklingsbetingelser i forhold til barnets vansker, slik at både familie, skole og institusjon kan virke i fellesskap for å gi barnet et utviklende totalmiljø.