English English

Det ambulante tilbudet vårt

Østbytunet har et poliklinisk, ambulant behandlingstilbud. Tilbudet er egnet for barn og familier som strever med samspill, og hvor døgninnleggelse ikke er nødvendig eller ønskelig. I tillegg til behandlingen gis veiledning/konsultasjon til pedagoger/assistenter ved barnets skole/barnehage. Hjem og skole/barnehage er de viktigste arenaene for å ivareta barns utvikling.

Vi har vanligvis ukentlig kontakt både med familie og skole/barnehage. Tilbudet er mer intensivt enn det BUP kan gi. Familien kommer oftes til Østbyutnet for samtaler med psykolog/familieterapeut og pedagog ansatt hos oss. Vi kan også reise hjem til familien. Formen på kontakten kan variere mellom å prate og å være i aktivitet. Vi kan bruke videoopptak av barn og foreldre i foreldreveiledning (Marte Meo metoden, se eget punkt om metoden). Det gjøres en NMT - kartlegging av barnet (se punkt om bruk av NMT på Østbytunrt). Pedagogen reiser til skolen/barnehagen, observerer barnet og gir veiledning der. Marte Meo metoden kan også brukes i denne veiledningen.

Vår faglige plattform er den samme som for familedøgnavdelingen.